Logo Protocolo y Etiqueta

Normes de protocol. Falleres Majors de Valencia IV

Des del moment que cada xiqueta/senyoreta ix des de sa casa en acte oficial, serà responsabilitat de la Junta Central Fallera

Se lee en 5 minutos.

Falleras Mayores - Ayuntamiento de Torrent
Falleras Mayores . Falleras Mayores - Ayuntamiento de Torrent

Manual de protocol. Falleres Majors de València

44. Des del moment que cada xiqueta/senyoreta ix des de sa casa en acte oficial, serà responsabilitat de la Junta Central Fallera. La devolució de les xiquetes i senyoretes es realitzarà en el seu domicili d'origen, llevat que, excepcionalment i amb l'autorització del vicepresident de servici, els pares les arrepleguen de l'últim acte que assistisquen

45. Els pares hauran d'estar en el seu domicili a l'hora de la devolució de les seues filles. Si estan en el mateix acte hauran de retirar-se abans, perquè l'acompanyant no haja d'esperar en arribar al seu domicili. En el cas que es produïsca este fet es podran prendre aquelles mesures que acorde la Junta Directiva.

46. El domicili sempre haurà d'estar en la ciutat de València, sense possibilitat d'acudir a cap altre lloc fora de la capital (excepte aquells domicilis pertanyents a poblacions integrades en la Junta Central Fallera).

47. No obstant això, el domicili de les Falleres Majors de València haurà de ser obligatòriament dins de la ciutat de València, a causa del protocol de comitives i escortes policials.

48. La recollida de la Fallera Major de València o Fallera Major Infantil de València es realitzarà, per tant, sempre en el domicili designat a este efecte dins de la ciutat de València.

49. Els cotxes oficials que posa a disposició de les Falleres Majors de València l'Ajuntament de València, seran d'ús exclusiu de les Falleres Majors de València i del Vicepresident que les arreplegue, no podent anar en el mateix ni pares, germans ni familiars. Només podran pujar al vehicle oficial, aquelles persones que, excepcionalment, siguen designades pel secretari general de la Junta Central Fallera

50. De la mateixa manera, en alguna ocasió, podrà donar-se la situació que no es puga disposar de vehicle oficial. En eixe cas, s'utilitzaran els vehicles propis dels Vicepresidents, o altres vehicles posats a disposició per la Junta Central Fallera

51. Els vehicles oficials de les Corts d'Honor que es posen a la seua disposició durant els mesos de febrer i març, seran d'ús exclusiu de les mateixes, sense que puguen ser utilitzats per familiars.

52. Tant les xiquetes com les senyoretes hauran de baixar a la porta del seu domicili en el moment que siguen cridades pel responsable encarregat d'arreplegar-la, a l'igual, que en el moment de deixar-la un familiar l'arreplegarà de la porta del seu domicili. Els pares proveiran de cadiretes obligatòries per al seu desplaçament a aquelles xiquetes menors de 135 cm. d'estatura, entregant-les a l'acompanyant i arreplegant-les una vegada finalitze el servici.

53. La distribució de les xiquetes i senyoretes en els diferents cotxes per a la seua recollida, serà realitzada baix estrictes criteris de comoditat, proximitat i intentant en la mesura que siga possible la recollida més ràpida en benefici de tots.

54. Habitualment, seran arreplegades pels acompanyants en els seus cotxes particulars. Estos comptaran amb tots els segurs corresponents.

En més d'una ocasió hi haurà punts de concentració, als que les xiquetes i senyoretes hauran d'acudir a l'hora que siguen citades. La decisió d'arreplegar o concentrar a les Corts d'Honor, correspon a la Vicepresidenta de l'Àrea de Protocol i RR.PP., i es regirà pels criteris aprovats per la Junta Directiva.

Les concentracions podran ser de dos maneres: o bé directament en el lloc on vaja a desenrotllar-se l'acte a què han d'assistir; o bé concentració per a agafar un autobús i acudir al lloc on se celebre l'acte.

55. La delegació de Relacions Públiques haurà de tindre uns quants telèfons dels pares o familiars per a poder avisar dels horaris i actes on han d'assistir les components de la Cort d'Honor. Així mateix, hauran de facilitar obligatòriament un correu electrònic on poder remetre qualsevol informació, el compte del qual haurà de ser revisat amb continuïtat atés que a través d'este mitjà pot ser remesa l'agenda i els compromisos a què s'ha d'acudir. Amb caràcter general i excepte causa de força major, els dimecres serà enviada l'agenda de la setmana següent, a les adreces de correu indicades.

56. Moltes vegades seran avisades amb molt poca antelació, ja que l'agenda és molt difícil de tancar; seran les persones responsables d'arreplegar-les qui els telefone per a informar dels horaris.

57. En tot moment, les xiquetes/senyoretes tindran tracte directe amb la directiva de la Junta Central Fallera per a comentar qualsevol problema a través de la Vicepresidenta de RR.PP. Esta serà l'enllaç amb la directiva, igual que qualsevol problema que puga haver-hi dins de la comitiva serà traslladat al secretari general D. José Martínez Tormo.

58. Hi haurà ocasions en què les xiquetes/senyoretes necessitaran vestir-se o col-locar mantellines fora de les seues cases; per a tal ocasió des de la delegació de RR.PP hi haurà dos dones per a ajudar-les i vestir-les en perfectes condicions. No serà necessària la presència de les mares.

Apartat VII: De la participació en els actes

59. Inici.

a) L'acompanyant es posarà en contacte amb cada una de les components que vagen en el seu vehicle per a indicar-los, amb antelació suficient de com a mínim 24 hores, l'hora en què seran arreplegades.

b) S'arreplegarà i tornarà a la component sempre en el domicili designat a este efecte.

c) A l'hora indicada per l'acompanyant, este es personarà en el domicili de la component. Ací la puntualitat és prioritària; en cas d'incompliment, la vicepresidència corresponent estarà facultada per a prendre les mesures que considere oportunes.

d) Quan s'isca de casa, es farà de forma correctament vestida, pentinada i maquillada, portant ben posats els corresponents elements distintius de Cort d'Honor o Fallera Major.

e) En arribar al lloc de l'acte, el/la vicepresident/a indicarà el moment en què s'haja de descendir dels vehicles. Es farà de forma immediata i a continuació les xiquetes / senyoretes es col-locaran en el seu lloc corresponent, evitant arreglarse o realitzar escarafalls.

f) Quan es desfile, sempre s'estarà pendent de la parella per a anar a la mateixa altura i es guardarà una distància prudent amb les companyes de davant.

g) Quan es faça l'entrada a l'acte, es farà de forma silenciosa, sense saludar amb la mà i somrient de forma discreta a manera d'agraïment pels aplaudiments i mostres d'afecte rebuts.

h) En cap moment ningú podrà separar-se de la comitiva per a saludar familiars, amics o coneguts.

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado