Logo Protocolo y Etiqueta

Discurs. I

En el cas de ser l'amfitrió. En el cas de ser convidat. Elements de cerimonial i d'organització. Aspectes generals de protocol

Se lee en 4 minutos.

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

Protocol Municipal: els actes i els discursos. Amfitrió i convidats

CARACTERÍSTIQUES

Segons el tipus d'acte, el format del discurs variarà: pregó, discurs/brindis, presentació formal, paraules d'inauguració o de cloenda de l'acte.

Abans de l'acte

Preparatius

En el cas de ser l'amfitrió

L'organitzador farà una proposta d'ordre de l'acte (ordre dels parlaments i ordre de col-locació a la presidència) en funció de les autoritats i persones rellevants per a l'acte que hagin confirmat l'assistència. Es consensuarà aquesta proposta amb els responsables de protocol o persones que facin aquesta funció de les altres institucions que hi intervenen. La proposta definitiva es passarà en paper escrit.

En el cas de ser convidat

El convidat que ha de parlar haurà de demanar informació sobre les qüestions següents:

- com serà l'organització de l'acte i qui formarà part de la presidència: noms i càrrecs, amb una petita explicació sobre les entitats o les empreses que representa cadascú,

- quin serà l'ordre dels parlaments i, concretament, en quin moment li toca intervenir,

- quants minuts ha de parlar, amb quin tipus d'audiència es trobarà i quin serà el contingut de la resta de parlaments, per tal de no repetir (encara que sigui difícil, sí que es pot demanar orientació sobre els diferents enfocaments que es donaran en els discursos),

- com és la institució que convida: fullets, memòria, etc., precedents de relació i vinculació a l'Ajuntament,

- com es farà l'acte: amb tothom assegut o a peu dret.

Elements de cerimonial i d'organització

- Rètols de sobretaula amb el nom de cadascú.

- Targetes de sobretaula amb tractament, nom i càrrec col-locats a la part interior de la taula per facilitar la col-locació dels convidats.

- Personal de suport per fer la distribució a la sala.

- Megafonia comprovada.

- Aigües (en cas d'ampolla, cal que no es vegi l'etiqueta des del públic) i gots.

- Ordre del dia i programa de l'acte a sobre de la taula de la presidència.

- Enregistrament en àudio i/o vídeo (en casos especials).

- Tarima i megafonia, en el cas de discurs a peu dret.

Durant l'acte

El desenvolupament

Aspectes generals de protocol

Arribada de les autoritats. L'alcalde presenta els membres de la corporació a les autoritats convidades. És important que, en arribar, els convidats que formaran part de la presidència s'apleguin en un espai a part per a ells, per saludar-se, esperar les autoritats (l'ordre d'arribada ha de ser en primer lloc les de menys rang, per així poder rebre les de més rang), ultimar qualsevol instrucció sobre l'ordre del dia i entrar junts a la sala.

Quan els membres de la presidència ja han arribat i la sala ja està pràcticament plena, el cap de protocol, o el responsable en nom del l'amfitrió, acompanya la presidència a la sala i li indica el seu lloc a la taula presidencial (vegeu el R.D. 2099/1983 i l'apartat "Precedències", pàg. 14).

L'ordre dels parlaments s'haurà definit els dies previs a l'acte entre els responsables de protocol i de l'acte de les diferents institucions participants. En principi, l'ordre dels parlaments serà: autoritats de menys a més rang, de manera que acaba qui presideix. Hi ha actes en què l'ordre no està determinat només pel rang, sinó pel desenvolupament lògic de l'acte.

Quan es tracti d'un homenatge, l'homenatjat intervindrà després de la presidència per agrair l'acte. El qui presideix, tant si és l'amfitrió com una autoritat a la qual s'hagi cedit la presidència, tanca l'acte. És una cortesia iniciar els discursos anomenant les autoritats i els convidats presents per un ordre de més rang a menys. En el cas d'haver d'esmentar moltes persones, s'intentarà agrupar-les per un nom col-lectiu que les defineixi i només s'esmentaran les més destacades (normalment situades a la presidència i/o pri-meres les files). Exemple: "Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, membres del consistori, senyores i senyors [...]".

Aspectes d'oratòria que convé considerar en qualsevol discurs

- El llenguatge corporal.

- El contacte visual amb el públic.

- L'adaptació del llenguatge a les característiques de l'audiència, del tipus de missatge i del tipus d'acte.

- L'estructura, claredat i concisió del missatge que es vol transmetre.

- La potència de la veu.

- El ritme i la manera de parlar.

- La qualitat de la pronúncia.

- La construcció de les frases.

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado