Logo Protocolo y Etiqueta

Reglament de Protocol, Honors, Distincions i Cerimonial de L'Ajuntament de Calviá. Parte V.

Procediment per a la concessió d'honors i distincions honorífiques.

Se lee en 3 minutos.

Imagen Protocolo y Etiqueta
Imagen Genérica protocolo.org

PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ D'HONORS I DISTINCIONS HONORÍFIQUES.

Art. 20.

Per a la concessió dels honors i distincions prevists en aquest Reglament serà necessari que s'instrueixi l'oportú expedient, en el qual s'acreditin els mèrits i circumstàncies de la persona o entitat a la qual es pretengui distingir.

La iniciativa de l'expedient podrà partir: de la Presidència; de proposició firmada per la tercera part dels membres que integren la Corporació Municipal; per donar resposta a sol-licitud raonada d'Entitats Locals o Institucions de reconegut prestigi o per instància subscrita, si més no, per cent residents del municipi.
En tots els casos, la Presidència serà l'òrgan competent per ordenar la instrucció de l'expedient i també pel nomenament de l'instructor, que haurà de recaure en un regidor.

Art. 21.

L'Instructor de l'expedient ordenarà la pràctica de totes aquelles proves i actuacions que s'hagin de fer per a la precisió dels mèrits de la persona o entitat proposada. L'expedient conclourà amb la corresponent proposta de resolució, la qual serà dictaminada per la Comissió Informativa d'Assumptes Generals i s'elevarà al Ple de la Corporació per a la seva resolució.

Art. 22.

L'acord del Ple concedint els honors i distincions s'adoptarà en sessió extraordinària convocada a aquest efecte, només per aquest assumpte. Es requerirà el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en qualsevol cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, per al nomenament de Ciutadà Predilecte i de Ciutadà Adoptiu; i el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, per a la concessió de la resta de medalles i distincions. Les votacions seran secretes.

Art. 23.

L'Ajuntament crea un Llibre d'Honor de Distincions i Nomenaments on s'hi inscriuran els atorgats. La Secretaria General serà l'encarregada de custodiar aquest Registre Especial.

Art. 24.

L'entrega de les distincions s'efectuarà per part de la Batlia en acte solemne i públic, celebrat a la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, o local adequat per a aquest esdeveniment, amb assistència dels seus membres i d'aquelles autoritats i representacions que s'estimin convenients, ateses les circumstàncies de cada cas. Si les distincions s'atorguen a títol pòstum, s'entregaran a un familiar de la persona premiada.

Art. 25.

Les persones físiques a les quals se'ls atorgui qualsevol d'aquelles distincions del present Reglament, o aquelles a qui correspongui la seva representació -en cas d'entitats- tindran dret a ser convidats als actes oficials de major solemnitat que organitzi l'Ajuntment.

Art. 26.

Si la persona guardonada modifica tan profundament la seva anterior conducta que els seus actes posteriors el fan indigne de figurar entre els guardonats, la Corporació podrà revocar l'acte de concessió, amb la instrucció prèvia d'un expedient, que tindrà les mateixes característiques i garanties que per a l'atorgament del d'honor i distinció.

  • Parte I, Objecte. Sobre el municipi de Calviá. Atributs i usos.
  • Parte II, Sobre la Corporació, Tractaments, Ordre de precedència interna, Attributs i els seus usos.
  • Parte III, Sobre els actes municipals, la seva classificació i presidència.
  • Parte IV, Sobre les distincions honorífiques muncipals.
  • Parte V, Procediment per a la concessió d'honors i distincions honorífiques.
  • Parte VI, Altres distincions honorífiques. Normes addicionals. Dispoció final.

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado